గాయక సార్వభౌముడు, పద్మభూషణ్ ఎస్.పి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తూ....